En què consistix?

L’Ajuntament de València, davant de la dura situació econòmica passada per la pandèmia i a fi de dinamitzar l’activitat econòmica del municipi i donar suport als xicotets establiments després de l’etapa de tancament produïda, considera convenient dur a terme una sèrie d’actuacions destinades a impulsar el comerç/HORECA local i reactivar de manera ràpida l’activitat econòmica, entre les quals es troba el Programa Negoci Local Sostenible 22-25.

Els objectius i finalitats de l’actuació són els següents:

  • Promocionar la sostenibilitat entre les empreses dels sectors empresarials del xicotet comerç i canal HORECA (Hotels, Restaurants i Cafeteries).
  • Disminuir les emissions dels gasos d’efecte d’hivernacle de la ciutat de València.
  • Incentivar i impulsar estos sectors econòmics relacionats amb l’objecte del present programa i que s’hi adherisquen.

L’objecte de Negoci Local Sostenible 22-25 és la realització d’uns diagnòstics energètics i d’ús d’energies renovables, DAER (Diagnòstic d’Estalvi Energètic i Renovables), d’acord amb el que es preveu en el programa “Negoci Local Sostenible”.

Estos diagnòstics individualitzats tenen la finalitat de donar suport als comerços i al sector HORECA, situats en el municipi de València, perquè reduïsquen la seua factura energètica, analitzar la viabilitat d’utilitzar energies renovables i implantar bones pràctiques en matèria d’eficiència energètica.

Diagnòstic d’Estalvi Energètic i Renovables (d’ara en avant DAER)

Consistix en la realització de diagnòstics individualitzats a pimes de comerç i sector HORECA a través d’una anàlisi sistematitzada dels consums, dels aparells que usen energia, elements passius que incidixen en l’eficiència energètica, així com la viabilitat d’utilitzar energies renovables, amb la finalitat de proporcionar a l’empresa participant un informe de millores a implantar per a reduir la factura energètica, així com una sèrie de recomanacions i bones pràctiques per a augmentar l’eficiència energètica.

Beneficiaris del Programa (empreses a les quals se’ls realitza el DAER):

Al present programa es podran adherir els xicotets comerços i establiments del sector HORECA oberts al públic situats en la ciutat de València que siguen pimes, tal com es definixen en el Reglament (UE) núm. 651/2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014, pel qual es declaren determinades categories d’ajudes compatibles amb el mercat interior en aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat.

La participació dels comerços locals i establiments del sector HORECA en el Programa Negoci Local Sostenible 22-25 serà voluntària i gratuïta, a través de la inscripció del portal web que s’habilite a este efecte.

RESOLUCIÓ DE CONSULTES
En tot moment, amb un horari d’atenció de 10:00 a 14:00 h de dilluns a divendres, els comerços/HORECA adherits al programa comptaran amb un suport tècnic de Cámara Valencia a través d’atenció telefònica en el 963 10 39 57, així com de l’adreça electrònica negociolocalsostenible@camaravalencia.com, que els facilitarà suport en matèria d’estalvi i eficiència energètica, i també qualsevol altre requeriment d’ajuda que puga necessitar l’establiment en el procés d’adhesió.